زمان  پرداخت دیه

دیه جرایم عمد اعم از ضرب و جرح و یا قتل عمد باید ظرف