وکالت تام الاختیار پس از مرگ

طبق این بند، از آنجایی که فوت هر یک از طرفین باعث باطل شدن