باطل کردن سند رسمی

ابطال و اصلاح سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه