دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

حق تعیین مسکن توسط زن

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را اینگونه بیان کرده است که: ” نفقه عبارت است

جدا زندگی کردن زن از شوهر

طبق مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی