تکلیف اجاره نامه پس از فوت طرفین

فوت یکی از طرفین قرارداد اجاره از مواردی اسـت که ممکــن است