فرار از اقساط مهریه!

چنانچه دادخواست اعسار زوج توسط دادگاه پذیرفته شود، مهریه زوجـه