کاربرد عکس و فیلم برای اثبات خیانت

بر اساس قانون با توجه به آنکه خیانت زناشـویی و  رابطــه نامشــروع