آیا والدین حق کتک زدن بچه خود را دارند

به‌طور کلی قانونی برای مقابله با تنبیه کودک توسط مادر و پـدر