تخریب و از بین رفتن اموال شخصی در حین درگیری فیزیکی

در درگیری فیزیکی بین دو نفر ، در حین زد و خورد ، اموالی همچون