حقوق فرزند به پدر و مادر تعلق میگیرد؟

در درجه اول پدر و مادر باید تحت  تکفل فرزند باشنــد