اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات مالی بازیکنان ، مربیان و... با باشگاههای فوتبال .

بر اساس بند 1 ماده 69 اساسنامه ی فدراسیون فوتبال مصوب آذر 1399 « رسیدگی به