ارسال پیام های غیر شرعی بین زن و مرد نامحرم از طریق پیام رسان ها و پیامک تلفن همراه ، اگر چه جرم « عمل منافی عفت« نیست ، اما می تواند مصداق « رابطه ی نامشروع » باشد .

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه ز