ارث بردن خواهر و برادری

خواهر و برادر در  طبقه دوم ارث قرار دارند و به همین دلیل