نامزدی مهریه ندارد

مهریه امروز یکی از اصلی ترین موضوعات مرتبط با پرونده های خانواده است