آثار حقوقی معاملات با وکالت بلاعزل

در خصوص معاملات با وکالت بلاعزل به این نکات توجه داشته باشید