چرا هزینه های دادرسی نیاز به اصلاح دارد ؟؟

در فقه ، اصل بر مجانی بودن دادرسی می باشد.