اشکالات حقوقی و انصافی در مورد دیه

چرا شورای نگهبان ، خسارات مازاد دیه را خلاف شرع می داند و شخصی