دلایلی که گنجاندن « شرط داوری » در قراردادها را یک شرط دردسر ساز تلقی می نماید

اگر صرفا یک داور تعیین شود ، با توجه به اینکه نظارتی