تفاوت « ضرب »  و « شتم » و « جرح »

در محاورات اجتماعی و حتی حقوقی ، ضرب ، شتم و جرح را