آیا ساختن اکانت فیک جرم است؟

ساخت اکانت تقلبی به تنهایی عرفا جرم به حساب