حريم خصوصی افراد

ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪگی ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮفاً ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن قبلی