جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد.

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا