انتشار تصویر چهره متهم

گاهی اوقات با وجود صدور احضاریه و صدور برگ جلب متهم ، حتی با جلب سیار