آیا خسارت ناشی از سقوط درختان ، از شهرداری قابل مطالبه می باشد ؟

هرچند که برخی از قضات در آراء خود ، زمانی علیه شهرداری رای می دهند