مشکل  فروشندگان خودرو

عدم  تعویض پلاک توسط  خریدار