مجازات افرادی که به دروغ و به منظور تعقیب قضایی ، علاه دیگران در مورد مواد مخدر اعلام جرم می کنند

بر اساس ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر « هرگاه شخصی