مفهوم و معنای عرفی حق زارعانه :

عناوینی مانند « دست دارمی - دستتارمی - حق ریشه