مالکین حق کسب و پیشه مراقب باشند که در موارد زیر ، مالک عین ( ملک ) می تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی بابت حق کسب و پیشه ، اقدام به تخلیه نماید .

مواردی که مالک می‌تواند بدون پرداخت مبلغ حق کسب و پیشه