پس از انحلال نکاح ، در حالت مهریه عندالاستطاعه ، آیا کماکان پرداخت مهریه منوط به اثبات استطاعت و دارایی مرد است ؟؟

یکی از تفاوتهای مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه این است