اگر مرد بدون اذن یا اجازه زن « همسر موقت » ( صیغه ای ) اختیار کند ، حق وکالت در طلاق برای زن ایجاد می شود ؟؟؟

استدلال قضات شعبه 23 دیوان عالی کشور در دادنامه ی