مفهوم اختراع ، و اختراعات قابل ثبت

اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي