در عقد نکاح ، حق تعیین منزل مشترک ، به زوجه واگذار می شود ، آیا زن می تواند به استناد این شرط ، هر شهر یا منطقه ای از کشور را به مرد تحمیل نماید ؟؟

در عقد نکاح ، حق تعیین منزل مشترک ، به زوجه واگذار می شود ، آیا