دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

چه زمانی مرد نمی‌تواند از زن خواستگاری کند؟

مرد نمی‌تواند از زنی که  متاهل و دارای شوهر است، خواستگاری