در نگارش قراردادها ، توجه داشته باشید که بین سه لفظ « فسخ » ، « انفساخ » و « تفاسخ » هم از نظر مفهومی و هم از نظر آثار تفاوت وجود دارد .

تفاوت از نظر مفهومی مفهوم فسخ : فسخ حقی است که بر اساس قانون یا