معیار و ملاک در گزینش افراد ، برای استخدام ، وضعیت فعلی و کنونی آنهاست .

در بساری از موارد ، استخدام متقاضیان به دلیل تحقیقات و استعلامات