دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

دریافت عوارض برای تمدید پروانه ی ساختمان توسط شهرداری ،خلاف قانون است .

بر اساس تبصر 2 ماده قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 « در پروانه‌های

آیا خسارت ناشی از سقوط درختان ، از شهرداری قابل مطالبه می باشد ؟

هرچند که برخی از قضات در آراء خود ، زمانی علیه شهرداری رای می دهند