مفهوم ترک کار و غیبت در دعاوی کارگری و کارفرمایی

در قانون تعریفی از ترک کار ارائه نشده است ؛ اما بر اساس