دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

مفهوم ترک کار و غیبت در دعاوی کارگری و کارفرمایی

در قانون تعریفی از ترک کار ارائه نشده است ؛ اما بر اساس

توافقات باطل در قرارداد هاي كار

مديران و كارفرمايان توجه داشته باشند كه برخي از توافقات حتي با

تـسـویـه حسـاب محضری با کارگران

برخي مديران و كارفرمايان بر اساس يك رويه كاملا اشتبـاه و با هــدف