خسارات وارده بر خودرو های گرانقیمت ( نامتعارف ) چگونه جبران می شود ؟؟

بر اساس تبصره4 ماده 9 قانون قانون بیمه اجباری خسارات واردشده