آیا هزینه های درمان در تصادفات رانندگی قابل مطالبه می باشد ؟

هزینه های درمان ، با دیه متفاوت می باشد .