آیا به عابری که زیر پل عابر پیاده یا حوالی آن در اثر تصادف مصدوم یا فوت شده ، دیه تعلق می گیرد ؟

برخلاف برخی از تصورات رایج ، حتی اگر عابر صد درصد مقصر باشد