دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

تصادف در تاریکی

حدود نیمی از تصادفات عابر پیاده، نیمی از تصادفات موتورسیکلت