پیش فروش ساختمان ، بدون تنظیم سند رسمی و آگهی پیش فروش، بدون مجوز قانونی ، جرم است و مجازات دارد .

بر اساس ماده 23 قانون پیش فروش ساختمانها مصوب 1389 ، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی