حتی پس از بذل و بخشش مهریه و اجرای صیغه طلاق دفتر طلاق ؛ زن می تواند مهریه بذل شده را از مرد مطالبه کند !!!!

دو نوع طلاق ( خلع و مبارات ) که به طلاق های توافقی مشهور