راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ضامن در صورت عدم پرداخت وام توسط وام گیرنده

پیشنهاد می شود که ضامن از وام گیرنده تعهد اخذ کند که ظرف مدت مشخصی مسئولیت یا ذمه ی او را در مقابل وام دهنده یا بانک بری کند یا چک یا سفته از وام گیرنده دریافت کند