دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

آیا فرارازدِین زندان دارد؟

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت