وصيت بر ثلث ترکه نافذ است

که مي گويد وصيت به زياده برثلث ترکه نافذ نيست مگر با اجازه وارث...موصي مي تواند