دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

 میزان تقسیط بدهی و اعسار و مهریه ضابطه ی خاصی ندارد

میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود

نامزدی مهریه ندارد

مهریه امروز یکی از اصلی ترین موضوعات مرتبط با پرونده های خانواده است

نفقه و مهریه زن خیانتکار

زن حتی در صورت اثبات خیانت به شوهر هـم ازحــق و حقوق

فرار از اقساط مهریه!

چنانچه دادخواست اعسار زوج توسط دادگاه پذیرفته شود، مهریه زوجـه

بخشیدن قسمتی از مهریه

بخشیدن قسمتی از مهریه در مقابل گرفتن حق یا مالی از شوهر

اثبات فرار از دین مهریه

زوجه در چه زمانی و به چه طریق می‌تواند صوری بودن معاملات

با فوت زن مهریه ساقط می‌شود؟

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر

ارتباط تمکین زن با مهریه در قانون

قانون مهریه به هیچ عنوان به تمکین ارتباطی ندارد. اگر زنی خانه شوهرش

پرداخت مهریه سنگین

در سال ۹۱ قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، که حد حمایت