اصولا مالک طبقه همکف نیز مکلف به پرداخت هزینه ی نگهداری و تعمیر آسانسور می باشد .

— بر اساس بند « ب » ماده ۴ آیین نامه ی  قانون تملک آپارتمان‌ها ،  آسانسور از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود