اگر به علت پارک خودرو، در محدوده ی تابلو « حمل با جرثقیل » قبل یا حین حمل با جرثقیل به محل پارک خودرو رسیدید، می توانید مانع حمل خودرو به پارکینگ شوید.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «در کلیه موارد